מדיניות פרטיות

האתר מופעל עבור ארץ מלונות ע"י בייטק תקשורת בע"מ. האתר משמש לסחר, תדמית, שיווק, מתן מידע ומשתמשיו בארץ ובעולם.
מכיוון שאנו מכבדים את פרטיות משתמשי האתר, החלטנו לפרסם מדיניותנו בנודע להגנת הפרטיות של משתמשי האתר. אנו מתחיבים כלפי המשתמשים באתר לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משמשי האתר באופן כללי או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

כללי
בעת השימוש בשירותי האתר, נאסף מידע חלקי עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, הדפדפן, זהו המידע שאתה מוסר בידיעה מראש. לדוגמא, בזמן שתירשם לקבלת
הצעת מחיר. חלקו של המידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר יחד עם פרטיך. 
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך כתובתך האינטרנטית וכדומה.

Cookies
לצורך התפעול התקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר
לאימות פרטים. כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. האתר משתמש בקבצי "עוגיות".
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קבצי עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך בנוסף באמצעי טלפוני, מידע הנחוץ לאספקת השירותים הללו.
האתר מפעיל מערכת סליקה באינטרנט.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת לאפשר להשתמש בשירותים השונים באתר. לשפר ולייעל תהליכים ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר
אלא אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו.
אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו.

זכויות יוצרים
על כל התכנים באתר חל חוק זכויות יוצרים ואין להעתיק ו/או לצטט כל תבנית ממנו ללא אישור מראש ובכתב.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית 
אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
.
הזכות לצפות במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם רשאי/זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע
אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו..
פנייה כזאת יש להפנות אל ארץ מלונות, רחוב מיטב 11 תל אביב.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר.